دوشنبه 1 مرداد : بندپی شرقی

جلسه با ریاست محترم آموزش و پرورش و معاونان

جهت اعزام دانش آموزان به دوره طلایه داران